Illustrasjonsbilde av en bie på en gul blomst tatt av Dmitry Grigoriev fra Unsplash

Visste du at vi er helt avhengig av bier for å overleve?

21. mai 2021

Vi er alle avhengig av at biene og andre pollinatorer overlever. Bier og andre pollinatorer, som sommerfugler og flaggermus, er truet av menneskelig aktiviteter, ifølge FN. Bienes dag markeres derfor for å sette søkelys på viktigheten av alle pollinatorene.

Pollinering er en helt grunnleggende del av økosystemet. Bier og en rekke andre arter, blant annet insekter, fugler og også flaggermus som utgjør en viktig rolle i bestøvingen av planter som gjør at plantene kan formere seg.  Dette vil også si at de er viktig for matproduksjon og da også menneskers levebrød.

“Nesten 90% av verdens villblomstrende plantearter er avhengig av, helt fullstendig eller ihvertfall delvis, dyrebestøving, sammen med mer enn 75% av verdens matavlinger og 35% av det globale jordbruksarealet. Ikke bare bidrar pollinatorene direkte til matsikkerhet, men de er nøkkelen for å bevare biologisk mangfold” skriver FN.

Pollinerende insekter er utryddningstruet

Mange av de pollinerende insektene vi har er truet av utryddelse. Dette på grunn av at leveområdene deres går tapt. Særlig er det arter blant bier og humler som er trua, ifølge Artsdatabanken.

Andre grupper med mange pollinerande artar er dagsommarfuglar og tussmørkesvermarar, blomsterbukkar, gullbassar, børstebiller, glansbiller, bringebærbiller, blautbukkar, blomsterbiller, broddbiller og blomsterfluger og nokre andre vepseartar.

Med et stort press på naturen rundt i hele verden, er svært mange arter truet av utryddelse. Særlig er mange av de pollinerende artene truet. I Norge er gruppen med pollinerende insekter, med humler og bier samt en rekke biller, fluer og veps, den gruppen med flest truede arter, med 25 % på rødlista og 16% regnet som truet, ifølge Artsdatabanken.

Menneskelig aktiviteter bidrar negativt

"Nåværende artsutryddelsesrate er 100 til 1000 ganger høyere enn normalt på grunn av menneskelig påvirkning. Nærmere 35 prosent av hvirvelløse pollinatorer, spesielt bier og sommerfugler, og rundt 17 prosent av virveldyrsbestøvere, som flaggermus, står overfor utryddelse globalt,” skriver FN.

Noen av praksisene som bidrar til problemer for biopopulasjoner og kvaliteten på maten som dyrkes er endring av arealbruk, mono-beskjæring, plantevernmidler, intensiv oppdrettpraksis og høyere temperaturer som er forbundet med klimaendringer, skriver FN videre.

Hvis artsutryddelsesrate-trenden fortsetter som nevnt, så vil effekten av det resultere i et ubalansert kosthold ved at næringsrike avlinger som frukt, nøtter og mange vegetabilske avlinger, erstattes i økende grad av stiftavlinger som ris, mais og poteter.

Pollinatorer som bier bidrar direkte til matsikkerhet og de er utrydningstruet.
Illustrasjonsbilde tatt av Gabriel Griego fra Unsplash

Vi kan hjelpe insektene

Hver enkelt av oss, som har en hage eller bare en balkong, kan bidra i å hjelpe insektene. Ved å ha planter som naturlig finnes i Norge er det en god måte å sikre dem næring. Mange hageplanter er ikke norske, og er dermed heller ikke sagt å kunne gi våre norske insekter næring, ifølge miljødirektoratet. Å la plenen gro litt før man klipper den kan gi tid til blomstring i plenen som humlene kan få stor glede av.

I tillegg kan vi som individer hjelpe ved å følge noen av FN sine tips;

  • “Plante et mangfold av planter som finnes naturlig i Norge, som blomster på ulike tider av året
  • Kjøpe rå honning fra lokale bønder
  • Kjøpe produkter fra bærekraftig landbrukspraksis
  • unngå plantevernmidler, soppdrepende eller herbicider i hagen vå;
  • beskytte ville biekolonier når det er mulig
  • spons en bikube
  • lage en bie vannfontene ved å la en vannskål være utenfor
  • bidra til å opprettholde skogens økosystemer
  • øke bevisstheten rundt oss ved å dele denne informasjonen i samfunnene og nettverkene våre."
Og husk Bienes tilbakegang påvirker oss alle!