Bilde av en person med piler i hver sin retning fremfor seg

Tid for lokalvalg: hvorfor bruke stemmeretten, og hva skal jeg stemme på?

26. august 2019

Til høsten er det igjen tid for valg til kommunestyrer og fylkesting over det ganske land. Årets valg er et såkalt lokalvalg, noe som betyr at vi ikke skal velge representanter til nasjonalforsamlingen (Stortinget), men at vi skal velge representanter til alle kommuner og fylker for en periode på fire år.

Selve valgdagen finner sted mandag 9 september (i enkelte kommuner også søndag 8. september). Det er mulig å stemme før valgdagen, gjennom å gi en såkalt forhåndsstemme. Dette kan du gjøre allerede nå, og frem til fredag 6.september.

Det finnes ulike måter vi som innbyggere kan være med på å drive politisk påvirkning, for eksempel gjennom å engasjere seg i et politisk parti eller interesseorganisasjon som søker å påvirke den politiske påvirkningen.

Politiske valg, det være seg valg til nasjonalforsamlingen eller et lokalvalg, er likevel den viktigste felles arenaen vi har for å være med på direkte og påvirke samfunnet vi lever i. Alle innbyggere med stemmerett har mulighet til å avgi sin stemme i frie og hemmelige valg, og hver enkelt stemme har like stor verdi.

HVORFOR BRUKE STEMMERETTEN, OG HVA SKAL JEG STEMME PÅ?
For mange unge kan politikk virke fjernt og lite relevant for hverdagslivet. Det kan være lett å stille seg selv spørsmålet; hvorfor skal jeg bruke stemmeretten? Tall fra de siste tre lokalvalgene viser at valgdeltakelsen, det vil si andelen av de med stemmerett som faktisk bruker stemmeretten, er lavere i aldersgruppen under 24 år enn over 24 år.

Lar du være å bruke stemmeretten gir du ikke bare ifra deg sjansen til direkte å påvirke hvilke politikere som skal styre samfunnet de neste årene. Du lar også alle andre som bruker sin stemmerett bestemme på dine vegne. Det ønsker du vel ikke? Politiske valg gir deg også muligheten til å sette deg inn i hva de ulike partiene mener om ulike tema, slik at du kan finne et parti som kjemper for de politiske sakene du selv er mest opptatt av. Valg og deltakelse i valg kan slik være med på å øke det politiske engasjementet og den politiske bevisstheten blant unge.

Husk at det ikke er likegyldig hvem som vinner valg; flere internasjonale, demokratiske valg de siste årene har vist oss at det betyr mye for hverdagen vår og samfunnet vi lever i hvem som vinner valg.

I lokalvalg skal vi i tillegg velge representantene som sitter aller nærmest hverdagen til deg og meg, med stor innflytelse over hvordan den vil se ut de neste årene. Nettopp derfor er det så viktig å bruke sin rett til å påvirke demokratiet gjennom stemmeseddelen!

Det kan være utfordrende å skille partiene fra hverandre. Hva mener de ulike partiene egentlig om gratis skolemat? Hva ønsker de å gjøre for å redusere utslipp av klimagasser? Hvem ønsker å satse mest på kollektivtrafikk? Listen kan gjøres lang. Det er viktig at partiene når ut til velgerne med sine budskap, slik at hver enkelt av oss selv kan avgjøre hvilket parti som fortjener akkurat min stemme – og slik at de kan holdes ansvarlig i etterkant for løftene som ble gitt.

I tillegg til å innhente informasjon direkte fra partiene kan det være lurt å ta en test på en såkalt valgomat. Valgomaten stiller spørsmål du skal besvare eller fremsetter utsagn som du skal si deg enig eller uenig i – slik at sluttresultatet viser hvilket parti du er mest enig med. En slik test kan du f.eks. ta på NRK sine nettsider.

LÆR MER OM DE ULIKE PARTIENE

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette. I de siste ukene før valget vil vi i serien “Bruk stemmeretten!” publisere bidrag fra alle partier som har besvart vår henvendelse. Vi håper dette gir deg inspirasjon til å sette deg inn i hva de ulike partiene mener om det du er opptatt av, og ikke minst til å benytte deg av retten til å stemme dersom du har det.

Godt valg!