Bilde av Amsterdams karakteristiske murbygg, med kanalen i front.

Kan en omstrukturering av økonomien redde klimaet?

26. mai 2020

Koronapandemien har vært en skikkelig utfordring for økonomien, både i Norge og i resten av verden. Økonomi og klimagassutslipp henger tett sammen, og mye tyder på at utslippene vil øke når økonomien bedrer seg. Er det mulig å få fart på økonomien igjen, uten at det går på bekostning av klimaet?

Er det mulig å få fart på økonomien igjen, uten at det går på bekostning av klimaet?


Amsterdams smultring-modell

Amsterdam er nå den første byen i verden som går for en bærekraftig politikk der klima og miljø skal komme først i de beslutningene som fattes. Den såkalte smultring-modellen er en økonomisk modell, laget av samfunnsøkonomen Kate Raworth, som viser hvordan man kan balansere essensielle menneskelige behov og planetens tålegrenser. Den er basert på FNs 17 bærekraftsmål, og blir en guide for hvordan byen skal ta hensyn til disse fremfor å fokusere på «evig» økonomisk vekst.

Våre egentlige behov

Den indre ringen på smultringen viser basisbehovene vi trenger for å leve et godt liv, avledet av FNs mål for bærekraftig utvikling. Dette kan være alt fra rent vann og mat, til bolig, energi, utdanning, helsevesen, likestilling og mer. De som ikke kan dekke disse basisbehovene, «bor i smultringens hull». Den ytre ringen på smultringen derimot, representerer grensene for hvor langt mennesker kan gå uten at det går på bekostning av klimaet, jordsmonn, ozonlaget, ferskvann og rikelig biologisk mangfold.

Målet med smultring-modellen ligger mellom de to ringene – et område der alles behov, også planetens, blir oppfylt.

Man kan spørre seg: hva vil være den største tryggheten hos folk? Vil det være å fokusere på evig økonomisk vekst, eller ved å gjøre det mulig for alle innbyggere å få sikret grunnleggende behov som ikke går på bekostning av klimaet?


En gyllen mulighet til å omstrukturere?

Å omstrukturere samfunnet og økonomien under koronapandemien, kan være en lur avgjørelse. Vi vet at vi fortsatt har store og vanskelige utfordringer vi må løse, etter korona.

Det vil da være en dårlig taktikk å løse de økonomiske utfordringene ved korona, ved å gjøre de neste utfordringene verre; utfordringene med å nå klimamålene og stanse den globale oppvarmingen vi er vitne til.

Vi vet at det før eller siden vil kreves en omstilling til en mer bærekraftig politikk for å klare å nå klimamålene våre. Derfor kan nå være en god tid for å omstrukturere økonomien for å ruste samfunnet videre. Kanskje flere byer og land vil følge Amsterdam sin løsning?