Illustrasjonsbilde av en gruppe ungdommer som går sammen i en by og snakker og flirer sammen. Bildet er tatt av Eliott Reyna fra Unsplash

Bruk stemmeretten: Store endringer kommer ikke av seg selv mener Rød Ungdom

10. september 2021

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Rød Ungdom:

Store endringer kommer ikke av seg selv

Slaveriet i USA ble ikke opphevet over natta. Kvinnelig stemmerett i Norge kom ikke fordi stortingsflertallet en dag bestemte seg for at det hørtes bra ut. 8-timers arbeidsdag og ferieuker ble ikke innført fordi arbeidsgivere bestemte seg for å være greie med sine ansatte.

De store endringene i samfunnet, har skjedd fordi folk har kjempa, organisert seg, og krevd endring. Fordi man ikke bare har satt sin lit til politikere inne på Stortinget, men fordi folk har demonstrert, appellert og ropt slagord utenfor Stortinget.

Min generasjon, og generasjonene som kommer etter, står overfor store veiskiller og utfordringer. Klima, velferden vår, økende ulikhet og ustabilitet. Vårt engasjement er viktigere enn noensinne - og våre stemmer betyr noe. Både den stemmen vi bruker når vi roper i Black Lives Matter-demonstrasjon, og den stemmen vi legger i stemmeurnen.

Folkestyre over pengestyre

I Rød Ungdom har vi troa på folkebevegelsene - på at mennesker organiserer seg og kjemper for en bedre verden. Dagens økonomiske system, kapitalismen, er basert på konkurranse og evig vekst, ofte på bekostning av mennesker og miljø.

Vi tror ikke “markedet” kan fikse alt - for det er de med penger som definerer hva det er etterspørsel etter, ikke nødvendigvis hva folk har reelle behov for. Dagens vekstøkonomi samler stadig mer makt og penger på stadig færre hender samtidig som flere blir fattige og opplever mer usikkerhet. Dette mener vi er udemokratisk. Derfor ønsker vi et mer demokratisk samfunn og en mer demokratisk økonomi.

Vi ønsker et samfunn der økonomien demokratisk planlegges innenfor jordas tålegrenser, og etter folks behov. Og der naturressurser og arbeidsplasser i dag eies og forvaltes av enkeltpersoner eller selskaper, med mål om å tjene penger, vil vi at disse skal eies og forvaltes kollektivt av fellesskapet. Dette kaller vi sosialisme.

Vi jobber for folkestyre over pengestyre, sosialisme over kapitalisme. På sikt ønsker vi et klasseløst samfunn, der man gir etter evne og får etter behov. Det økonomen Karl Marx kalte kommunisme. Vi tror man trenger en grunnleggende samfunnsomveltning for å få dette til.

En levelig klode, et boligmarked for folk, og Forskjells-Norge

Vi i Rød Ungdom kjemper for store, grunnleggende endringer på lang sikt, men også for tiltak som gjør folks liv bedre den dag i dag. For verden fikses ikke gjennom store ord, men gjennom handling.

Klima

Vår generasjons største oppgave og utfordring er å løse klimakrisa, og å bygge et samfunn som kan takle klimaendringene. Derfor ønsker vi å stanse all oljeleting.

Brenning av norsk olje internasjonalt står for ti ganger så store utslipp som hele Norges samla utslipp. Å fase ut olja til fordel for grønnere arbeidsplasser og grønn industri, er derfor en nødvendighet. Det er også avgjørende for å sikre norsk økonomi - for det er ikke sunt å være så avhengig av én næring, spesielt ikke når den næringa er så utsatt for prissvingninger.

Samtidig vil vi gjøre det lettere å leve klimavennlig gjennom å redusere kollektivpriser, gjøre det billigere å reparere ting og å styrke det norske landbruket så vi har tilgang til kortreist, sunn mat. Vi mener også at klimakampen må være rettferdig, og få ned både utslipp og økonomiske forskjeller.

Bolig

Vi trenger også tak over hodet. Likevel har vi et boligmarked som i dag er best tilpassa spekulanter, ikke folk. Derfor vil vi gjøre det vanskeligere å bruke bolig som et investerings-, sparings- og spekuleringsobjekt, ha leiereguleringer i de store byene, bygge flere studentboliger og innføre en tredje boligsektor. En tredje boligsektor er boliger selges og leies til under markedspris, noe som vil gjøre det enklere for unge å kjøpe seg bolig, og som kan drive boligprisene ned.

Forskjells-Norge

Og så vil vi få et oppgjør med Forskjells-Norge. I dag har vi både rekordmange milliardærer og rekordmange barn som vokser opp i fattigdom. Der de rikeste nærmest får kasta skattekutt etter seg, har det blitt kutta i brille- og regulerings-støtte til barn, kutt i støtte til multihandikappede og kutt i arbeidsavklaringspenger for unge. Dette øker forskjellene.

Vi vil heller ha et samfunn med små forskjeller og sterk velferd. Derfor sier vi at de med mest penger må bidra mer enn de gjør i dag, at velferdsstaten må styrkes, ikke svekkes og at vi trenger et solidarisk arbeidsliv.

Mye annet

Så jobber vi for en rettferdig skole, uten lekser, eksamen og fraværsgrensa, der også yrkesfagselever får lovfesta rett til lærlingplass. For at studenter skal få fullstipendiering. For en rausere og mer solidarisk asyl- og flyktningpolitikk, og mot at Norge skal gå til krig i andre land. For feminisme, antirasisme og solidaritet.

Verden trenger ikke å være urettferdig

Fra vi er barn lærer vi at “verden er urettferdig”, men det trenger den ikke være. Vi kan fordele ressursene rettferdig, vi kan ha mer demokrati og mindre forskjeller. Dette krever politisk vilje og folkelig engasjement - fordi fellesskap fungerer.