Foto av en gruppe unge mennesker som går ute

Bruk stemmeretten: Like muligheter for alle er viktig for Sosialistisk Ungdom

27. august 2019

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver Sosialistisk Ungdom (SU).

Like muligheter for alle
Sosialistisk Ungdom (SU) tror på folks evne og kraft til å forandre verden. Vi er sosialister fordi vi ser at verdens ressurser er fordelt urettferdig, og feminister fordi vi vet at hvilket kjønn du er tildelt eller hvilken legning du har spiller en avgjørende rolle for ditt liv.

Målet vårt er et samfunn der folk selv har makt og er frie fra alle former for undertrykking.

SU jobber for frihet og like muligheter for alle, også for generasjonene som kommer etter oss. Vi kjemper for en verden der kjønn, legning, etnisitet, økonomisk bakgrunn, funksjonsevne eller tro ikke har noe å si for hvilke muligheter vi har. SU er Sosialistisk Venstreparti sin ungdomsorganisasjon.

Kutt i klimautslipp og overgang til fornybarsamfunnet
Norge er nødt til å kutte sine klimautslipp drastisk. Derfor kommer Sosialistisk Ungdom til å jobbe aktivt mot alle nye åpninger av norske oljefelt, men omstillingen til det fornybare samfunnet handler ikke bare om å si nei. Det handler også om å se muligheter og å satse der andre bare ser pengesløsing. Et billig og bredt tilbud innen kollektivtransport gir ungdom frihet i hverdagen til å dra dit de selv ønsker. Dessverre er kollektivtilbudet mange steder både dyrt og mangelfullt. SU kjemper for et bedre kollektivtilbud for all ungdom i Norge. SU vil ha en sterk offentlig utbygging av norsk jernbane. Slik kan jernbanen konkurrere med flytrafikken og ha mer kapasitet til å frakte gods. Vi vil at man skal få barnebillett til fylte atten år, et nasjonalt ungdomskort til 200 kr, og at vi skal bygge ut dagens tognett så det blir raskere og bedre enn det er i dag.

Som verdens rikeste land har Norge en unik mulighet og et spesielt ansvar for å lede an i omstillingen fra det fossile til det fornybare samfunnet.

Sosialistisk Ungdom ønsker at kompetansen, kunnskapen og arbeidsplassene i fossil industri i dag skal flyttes over til grønn industri. Norge skal både investere mer i fornybare energiprosjekter, men også gi bedre vilkår for fastlandsindustri, f.eks. aluminiumsverk, som i dag står i fare for å flagges ut. Slik bidrar vi til å løse den globale klimakrisen og til verdiskapning i Norge. Vi kan ikke åpne flere olje- og gassfelt på norsk sokkel, og vi må opprette et investeringsfond for grønn teknologi og omstilling.

Skole og utdanning

Dagens skole fungerer ikke optimalt. En toer i matte kan hindre deg fra å bli engelsklærer, og en firer i gym kan hindre deg i å bli ingeniør.

En av fire elever fullfører ikke VGS, og det er skolen som må endres – ikke elevene.

Vi vil innføre et opptakssystem til høyere utdanning som vektlegger relevante karakterer, og fjerne eksamen og fraværsgrensen.

En av fire yrkesfagelever får heller ikke lærlingplass samtidig som stipendet ikke strekker til, og derfor er det viktig at vi lovfester retten til lærlingplass slik at elevene får fullført utdanningsløpet de har påbegynt, samt øke utstyrsstipendet slik at elever slipper å betale av egen lomme. Norsk skole skal være gratis!

Økt fokus på seksualundervisning og psykisk helse
Det er et stort problem at jenter i dag ikke føler seg trygge. I Norge har 1 av 10 kvinner opplevd voldtekt, og halvparten av de er under 18 år. Dette er ekstreme tall som vi aldri ville akseptert om det handlet om arbeidsledighet eller inflasjon, men SU er blant de eneste som tar problemet på alvor. Derfor krever vi en seksualundervisning som setter fokus på voldtekt, seksuell trakassering og grensesetting samt krav om selvforsvarskurs for jenter fra og med 7. klasse til og med videregående. Vi krever også mer ressurser til etterforskning av voldtekt og til kompetanseheving i politiet, samt økt straff for voldtekt.

I dagens samfunn er det et enormt press på ungdom. Vi møter ulike forventninger knyttet til kjønn med tanke på kropp, karakterer og sex. Vi blir bombardert med reklamer som forteller oss hvordan vi skal være, og stadig flere ungdommer sliter med å passe inn i trange rammer. En hel generasjon ungdom går rundt og føler seg “feil”, og det kan ikke SU godta.

For noen får dette presset svært alvorlige konsekvenser. Anoreksi er den 3. vanligste dødsårsaken blant unge jenter og flere unge gutter dør av selvmord enn i trafikken. SU tar et oppgjør med press og trange kjønnsroller for at alle skal få frihet til å nyte ungdomstiden sin. Derfor ønsker vi blant annet at retusjert reklame skal merkes, og at reklamen i sin helhet skal begrenses i det offentlige rom.

Det er også viktig at helsesykepleier er tilgjengelig på skolen hver dag, og at de som blir henvist til psykisk helsehjelp får det innen 30 dager.

Bruk stemmeretten!
Politikk betyr noe. Å ikke stemme er å gi din stemme til noen du ikke er enige med.

Ungdom kan forandre verden. Ved å bruke stemmeretten og delta i politikken så kan du gjøre en forskjel